Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Projekt

DS 1 – Preventivni zdravstveni programi za otroke in mladostnike

Cilj DS 1 je nadgradnja programa preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike. Na podlagi ocene potreb bodo pripravljeni predlogi in oblikovani modeli za nove pristope, ki bodo v projektu tudi preizkušeni. Pri oblikovanju novega modela bodo aktivno sodelovali strokovnjaki, ki delujejo v preventivnem zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov. Poleg nastalega oblikovanega modela za nadgradnjo programa preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike
bo projekt prispeval tudi k izboljšanju kapacitete na tem področju.

Več: Otroci in mladostniki

DS 2 – Program za integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih

Cilj DS 2 je nadgradnja programa za integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih. Na podlagi ocene potreb bodo pripravljeni predlogi in oblikovani modeli za nove pristope, ki bodo v projektu tudi preizkušeni. Pri oblikovanju novega modela bodo aktivno sodelovali strokovnjaki, ki delujejo v preventivnem zdravstvenem varstvu odraslih. Poleg oblikovanega novega modela za integrirano preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih bo projekt prispeval tudi k izboljšanju kapacitet na tem področju. 

Več: Odrasli

DS 3 – Komunikacija

DS 3 združuje aktivnosti za posredovanje informacij o projektu širši javnosti, oblikovalcem politik in vsem deležnikom oziroma interesnim skupinam ter aktivnosti za izmenjavo informacij med sodelavci na projektu. Poteka ves čas trajanja projekta in vključuje interno (partnerji in sodelavci na projektu) ter eksterno komuniciranje (različne zunanje javnosti). V tem delovnem sklopu bodo skladno s potekom projekta izvedene različne komunikacijske aktivnosti za obveščanje in diseminacijo izdelkov ter rezultatov. 

DS 4 – Projektno vodenje

V DS 5 so združene aktivnosti za strokovno, organizacijsko in finančno upravljanje in usklajevanje projekta. Aktivnosti zagotavljajo z delovnim načrtom skladen potek projekta, pravočasno doseganje mejnikov in nadzor nad delom na projektu. Za vse operativne aktivnosti skrbi ožja projektna skupina, ki jo vodi vodja projekta. Člani usmerjevalnega odbora so neposredno vključeni v delo po posameznih delovnih skupinah, se pa tudi vsaj dvakrat letno sestajajo na delovnih srečanjih. Nad potem projekta bdi strokovno-svetovalni odbor, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje RS.

Izdelki in poročila

V okviru projekta bodo razviti novi pristopi, orodja, programi in storitve. V prvi fazi bo izvedena ocena potreb z vidika uporabnika, ranljivih in prikrajšanih skupin ter vrzeli v ureditvi in izvajanju preventivnih dejavnosti. Pripravljeni bodo novi modeli in rešitve, ki bodo pilotno testirani na izbranih mestnih in podeželskih območjih. Projektne aktivnosti vključujejo tudi nove programe izobraževanja in usposabljanja za izgradnjo zmogljivosti zdravstvenega sistema na primarni ravni in v drugih sektorjih, ki tesno sodelujejo na področju zdravja, zlasti v izobraževanju in socialnem delu. Rezultati projekta bodo posredovani Ministrstvu za zdravje RS kot podlaga za spremembe na področju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.