Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Otroci in mladostniki

Dejavnost 1A.1: Ocena potreb

Ocena potreb predstavlja osnovo za načrtovanje izboljšav preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov (PZVOM) ter pristopov za zmanjševanje neenakosti v zdravju. V projektu bodo pripravljeni tudi podatki, ki bodo osvetlili posebne potrebe ranljivih in prikrajšanih skupin otrok in mladostnikov z namenom priprave modelov služb oziroma storitev, ki učinkovito in na primeren način odgovorijo na njihove potrebe. 

V oceno potreb bo vključeno:
  1. Analiza podatkov in informacij, pridobljenih z različnimi metodami raziskovanja, ter dodatna utemeljitev zaključkov, zlasti za tista področja preventivnega varstva, kjer se kažejo pomanjkljivosti in vrzeli. Na podlagi slednjega bo mogoše pripraviti predlog izboljšav.
  2. Ocena zdravstvenih potreb ranljivih oziroma prikrajšanih skupin otrok in mladostnikov ter njihovega vstopanja v zdravstveni sistem. Ugotovitve so pomembne za oblikovanje prilagojenih programov in učinkovitih intervencij za skupine s posebnimi potrebami ter pristopov za vključevanje otrok in mladostnikov iz teh skupin v zdravstveni sistem.
  3. Vidiki in izkušnje uporabnikov PZVOM, ki bodo prispevali odgovore na vprašanja, na katera z analizami podatkov ne moremo odgovoriti.
Rezultati ocene potreb bodo podlaga za opredelitev intervencij in pristopov, ki jih bomo razvijali v projektu, ter njihove umestitve v sistem. Na ta način bo opredeljeno tudi izhodiščno stanje, kar bo omogočilo vrednotenje dosežka pri posodobitvi preventivnega varstva. 

Dejavnost 1A.2:  Razvoj programa in modela

Razviti bodo modeli za oblikovanje mladim prijaznih preventivnih zdravstvenih storitev v različnih okoljih. Razviti bodo tudi pristopi za večje vključevanje ranljivih in prikrajšanih otrok in mladostnikov v programe preventivnega zdravstvenega varstva s poudarkom na promociji zdravja ter preprečevanju in zgodnjem odkrivanju morebitnih težav. Kot model bo pripravljen razvoj intervencije za otroke in mladostnike s prekomerno telesno težo. 
Pri vzgoji za zdravje za otroke, mladostnike, bodoče starše in starše bodo zbrani uporabniku prijazni pristopi, vsebine in orodja ter razviti različni zdravstvenovzgojni materiali in orodja za izvajalce in uporabnike.

Dejavnost 1A.3: Priprava niza kazalnikov in metodologije za spremljanje in evalvacijo preventivnega programa

V okviru te dejavnosti bo razvit niz nacionalnih kazalnikov, ki nam bodo v pomoč pri ocenjevanju zdravja otrok in mladostnikov. Obenem bodo pomenili glavno orodje za spremljanje in evalvacijo preventivnih programov na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladine. Izdelana bodo metodološka navodila za zbiranje podatkov.  
V oblikovanje izdelkov znotraj te dejavnosti bo močno vključen norveški projektni partner, Norveški inštitut za javno zdravje, ki ima bogate izkušnje na področju zbiranja podatkov in oblikovanja kazalnikov.

Dejavnost 1A.4: Pilotno testiranje novih modelov

Modeli in orodja, ki bodo oblikovani v sklopu projekta, bodo testno uporabljeni v različnih okoljih. Poudarek bo dan preverjanju v mestnem in ruralnem okolju. Poleg strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri oblikovanju novih modelov, bodo vključeni tudi drugi izvajalci. Zanje bomo pred začetkom pilotnega testiranja pripravili kratko izobraževanje, ki bo služilo tudi kot model za usposabljanje interdisciplinarnih timov na lokalni ravni. Ob zaključku bodo izdelana poročila o izvedbi pilotskih implementacij predlaganih modelov.
Prav tako bodo pilotno testirana podajanja vsebin vzgoje za zdravje, kjer bodo pristopi, ki so prijazni uporabniku in občutljivi za potrebe ranljivih skupin, preverjeni v šoli za bodoče starše, pri predšolski otrocih in njihovih starših ter pri šolskih otrocih in mladostnikih.

Dejavnost 1A.5: Evalvacija pilotov in prilagoditev programa

Izkušnje, ki jih bodo izvajalci pilotnih testiranj novih modelov in pristopov pridobili skozi izvajane pilota, bomo analizirali in pripravili dopolnitve ter nadgradnje oblikovanih modelov novih programov in pristopov. Povratne informacije, potrebne za uvedbe izboljšav, bomo pridobili tudi s pomočjo preverjanja zadovoljstva uporabnikov. Rezultati evalvacije bodo vključeni v končni izdelek, ki bo predstavljal strokovno podlago za nadgraditev programa preventivnega zdravstvenega varstva.

Dejavnost 1A.6: Usklajevanje rezultatov v najširši strokovni javnosti

Projekt je oblikovan tako, da so predstavniki zainteresirane javnosti (tako uporabnikov kot izvajalcev preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov) vključeni v vse faze projekta. Poleg tega je v okviru projekta posebna dejavnost, ki skrbi za posredovanje informacij vsem deležnikom, tudi tistim, ki niso neposredno vključeni v dejavnosti na projektu. Rezultati bodo predstavljeni strokovni javnosti na nacionalnih in mednarodnih srečanjih in konferencah ter objavljeni v strokovnih publikacijah, kar bo poleg neposrednega sprejemanja predlogov omogočilo usklajevanje rezultatov v najširši strokovni javnosti. 

Dejavnost 1B.1: Priprava in implementacija novih tečajev iz javnega zdravja

V projektu bodo pripravljena tudi orodja za krepitev zmogljivosti javnega zdravja. S tem namenom bodo oblikovane vsebine novega izobraževalnega tečaja Javno zdravje otrok in mladostnikov za izvajalce zdravstvenega varstva, strokovne sodelavce in odločevalce. Isti ciljni skupini so namenjene izobraževalne vsebine o neenakostih v zdravju.