Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Otroci in mladostniki

Ozadje

Z Nacionalnim programom za otroke in mladino v Republiki Sloveniji 2006─2016 je določeno, da morajo imeti otroci in mladostniki v različnih okoljih zagotovljene optimalne pogoje za zdrav razvoj, vse od rojstva dalje. Navade, ki jih razvijemo v otroštvu nam ostanejo vse življenje, zato je pomembna vzgoja za zdrav življenjski slog, s katerim krepimo zdravje in se lahko izognemo razvoju kroničnih nenalezljivih bolezni. V primeru nastanka tveganj za nastanek bolezni pa je pomembno, da so preventivni zdravstveni programi oblikovani tako, da se tveganja čim bolj zgodaj odkrijejo in se uvedejo potrebne intervencije za izboljšanje in povrnitev zdravja.

Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 2010« (Health Behavior in School-aged Children -HBSC) je pokazala, da se neenakosti v zdravju šoloobveznih otrok povečujejo, zlasti med otroci iz nižjega socialno-ekonomskega razreda. Otroci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom so podvrženi bolj tveganim vedenjem kot njihovi vrstniki iz bolje situiranih družin. V projektu je zato posebna pozornost namenjena ranljivim ciljnim skupinam, razvoju dobrih praks za zgodnje odkrivanje otrok in mladih z večjim tveganjem ter razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja.

Prednosti sedanje ureditve preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladino v Sloveniji so univerzalna pokritost prebivalstva, zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav in integrirana pediatrična služba za predšolske otroke na primarni ravni. Da bodo otroci in mladostniki deležni še kakovostnejše oskrbe, bodo v projektu na osnovi strokovnih smernic zasnovani novi pristopi tako na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov kot v okviru
zdravstvene vzgoje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše.

Cilji

Cilj je nadgradnja programa preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike. Da bi jim omogočili doseganje njihovega polnega potenciala za zdravje in razvoj in zmanjšanje bremena z življenjskim slogom povezanih bolezni, projekt stremi k naslednjim ukrepom:
  • sprejetje in izvajanje učinkovitih intervencij za zdravje otrok,
  • pravičen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev za vse otroke,
  • krepitev podpore, ki jo zdravstveni sistem nudi otrokovemu zdravju in
  • zagotavljanje vključenosti skupnosti za izboljšanje zdravja otrok.
Za doseganje cilja bosta oblikovana naslednja izdelka:
  • model za nadgradnjo programa preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike ter
  • izboljšane kapacitete in sredstva za preventivne programe za otroke in mladostnike.