[M £B
Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Otroci in mladostniki

Pilotno izvajanje

V okviru delovnega sklopa 1 - Otroci in mladostniki bo potekalo Å¡est pilotnih izvajanj na Å¡tirih lokacijah. Pilotno preverjanje prenovljenih preventivnih programov, ki bo doprineslo k njihovemu ovrednotenju in optimizaciji, bo potekalo v Zdravstvenem domu (ZD) Sevnica, ZD Vrhnika, ZD Celje in na Ljudski univerzi Murska Sobota, v okviru programa Projektno učenje za mlajÅ¡e odrasle (PUM). 

Kakovostno starševstvo za zdrav začetek

Skupina »Kakovostno starševstvo za zdrav začetek« pripravlja pilotno izvedbo patronažnega preventivnega varstva novorojenčka, dojenčka in otročnice. Namen je obravnava ciljne populacije v smislu krepitve in ohranjanja zdravja, preprečevanje bolezni in morebitnih zapletov ter opolnomočenje žensk in njihovih partnerjev pri skrbi za novorojenčka. Skupina je pripravila posodobljeno shemo obiskov otročnic in novorojenčkov z dopolnjenimi in posodobljenimi vsebinami za posamezni obisk. Posebna pozornost bo namenjena prepoznavanju ranljivih skupin znotraj ciljne populacije in zagotavljanju ustreznih intervencij. V pilotu se bomo poglobljeno posvetili dvema področjema, in sicer dojenju in svetovanju pri morebitnih težavah, povezanih z dojenjem, ter duševnemu zdravju otročnice, kjer bo patronažna sestra izvedla presejalni test za poporodno depresijo in v primeru pozitivnega rezultata ukrepala v skladu s smernicami. V času izvajanja pilota bodo zato patronažne sestre imele možnost konzultacije z IBCLC svetovalko, klinično psihologinjo in psihiatrinjo. Pilotno izvajanje bo potekalo v Celju in Sevnici.

Preprečevanje debelosti in zdrav življenjski slog otroka in družine

Skupina »Preprečevanje debelosti in zdrav življenjski slog otroka in družine« pripravlja smernice  za opredelitev in obravnavo čezmerno prehranjenih in debelih otrok. V pilotu bomo testirali pristope in metode za prepoznavo in opredelitev čezmerne prehranjenosti in debelosti otrok. Pri preventivnem pregledu bodo tako opravljene dodatne meritve, otroci oziroma njihovi starÅ¡i pa bodo izpolnili psiholoÅ¡ki vpraÅ¡alnik in vpraÅ¡alnik o prehranskih navadah. Za pravočasno prepoznavanje in obravnavo debelosti pri otrocih in mladostnikih je pomembno povezovanje zdravstvenega in nezdravstvenega sektorja (v tem primeru Å¡olstva) in izmenjava podatkov med njima. Zato bomo v pilotu, poleg prej omenjenih meritev in vpraÅ¡alnikov, pridobili tudi podatke iz Å¡portno-vzgojnega kartona kot dodatno orodje pri opredelitvi telesne zmogljivosti otrok. Na koncu pilota bomo z zbranimi podatki opredelili problem in pripravili smernice za obravnavo čezmerno prehranjenih in debelih otrok. Pilot bo potekal v Celju, Sevnici in na Vrhniki.

Vzgoja za bodoče starše

Delovna skupina »Vzgoja za bodoče starše« pripravlja vsebine in nadgradnjo programa šole za bodoče starše. Šola za bodoče starše je namenjena nosečnicam in njihovim partnerjem, kjer se seznanijo s potekom nosečnosti, zdravim načinom življenja med nosečnostjo in po rojstvu otroka, s potekom poroda in pripravo nanj ter s poporodnim obdobjem, z nego novorojenčka, pridobijo pa tudi nekatere ključne spretnosti, pomembne za obdobje prehoda iz življenja para v družinsko življenje. Cilj skupine je posodobiti vsebine šole za starše ter poenotiti njihovo izvajanje, da bi prispevali h krepitvi zdravja vseh družinskih članov na samem začetku. Pilotna izvedba prenovljene šole za bodoče starše bo potekala na pilotnih lokacijah v Celju, Sevnici in na Vrhniki.

Šola za že starše

V okviru projekta želimo na novo vzpostaviti tudi šolo za že starše. Predvidena so tri srečanja v prvem letu otrokovega življenja, kjer bodo mladi starši dobili informacije o temah, ki so takrat zanje aktualne, kot je npr. nega novorojenčka in dojenčka, dojenje in prehrana, ravnanju ob akutnih boleznih, varnost in preprečevanje poškodb, duševno zdravje v obporodnem obdobju idr. Šolo za že starše bomo pilotirali v Celju in Sevnici ter na Vrhniki v septembru.

Vzgoja za zdravje za otroke, mladostnike in starše

Skupina »Vzgoja za zdravje za otroke, mladostnike in starše« pripravlja pilot Vzgoja za zdravje v šolah. Namen pilota je vzpostavitev sodelovanja med zdravstvenimi delavci in šolami s ciljem zagotavljanja celostnega izvajanja vzgoje za zdravje v podpornih okoljih. Na nivoju ciljne populacije si želimo predvsem zagotavljanje enotnega standarda znanja (znanja, spretnosti, kompetence) otrok in mladostnikov s področja zdravja in zdravega načina življenja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. V okviru pilota bomo zato skupaj z izvajalci vzgoje za zdravje pripravili plan sodelovanja z vrtci in šolami v izbranih okoljih. Plan sodelovanja mora biti pripravljen do konca maja (za naslednje šolsko leto). Preko spremljanja sodelovanja z vrtci in šolami ter pripravo plana za izvajanje vzgoje za zdravje, bomo skušali identificirati kritične točke in probleme, ki se pojavljajo pri vstopanju zdravstvenih delavcev v šole in vrtce. Tako bomo lahko na koncu pilota podali primer dobre prakse za regije, ki tega sodelovanja še nimajo vzpostavljenega. Pilot se bo izvajal v zdravstvenih domovih v Celju, Sevnici in na Vrhniki.

Zdravstvene storitve za mlade v lokalni skupnosti

Delovna skupina »Zdravstvene storitve za mlade v lokalni skupnosti« pripravlja program Promocija zdravja v skupini osipnikov. Glavni namen programa je krepitev in varovanje duševnega zdravja in spodbujanje zdravega življenjskega sloga mladostnikov. Program je namenjen mladim, starim od 15 do 25 let, ki so vključeni v program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM). Izvajal se bo v obliki interaktivnih delavnic s področja duševnega zdravja, varne spolnosti, zdrave prehrane in spodbujanja telesne dejavnosti. Pilotna izvedba učnih delavnic bo potekala v okviru programa PUM v Murski Soboti in Celju.