Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Odrasli

Dejavnost 2A.1: Ocena potreb

Epidemiološki dokazi s precejšnjo gotovostjo potrjujejo veliko breme kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), povezanih z življenjskim slogom, njihovih dejavnikov tveganja ter breme, ki ga KNB predstavljajo za celotno družbo in sistem zdravstvenega varstva. Analize kažejo tudi na slabosti v organizaciji, zmogljivosti in delovanju zdravstvenega varstva na primarni ravni za učinkovito spoprijemanje z nenalezljivimi boleznimi s poudarkom na pravičnosti in kakovosti. Pri tem vidik uporabnika še ni bil raziskan. Zato se projekt v izhodišču osredotoča na zagotavljanje dokazov in na mehanizme za opredelitev posebnih potreb ranljivih in prikrajšanih odraslih. Namen je zagotoviti s podatki podprt razvoj takšnih modelov preventivnih storitev, ki bodo učinkovito in na razumen način zadostili njihove potrebe. Ocena potreb bo v podporo odločevalcem pri učinkoviti uporabi razpoložljivih virov, zmanjšanju ugotovljenih vrzeli in izgradnji zdravstvenega sistema, ki bo bolj odziven na specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov. Prav tako bo sodelovanje ciljnih skupin s podatki podprlo razvoj modelov za zdravstveno vzgojo.

Dejavnost 2A.2:  Razvoj programa in modela

Projekt se bo osredotočil na razvoj smernic, protokolov in modelov za celovito preprečevanje nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, v treh segmentih primarnega zdravstvenega varstva: 
• ambulante splošnih/družinskih zdravnikov oziroma referenčne ambulante, 
• preventivni centri in 
• patronažna služba. 
Razviti bodo tudi  novi programi za podporo pri spremembi načina življenja za osebe s tveganjem za KNB in za kronične bolnike. 

Dejavnost 2A.3: Priprava niza kazalnikov in metodologije za spremljanje in evalvacijo preventivnega programa

Razvit bo niz nacionalnih kazalnikov prisotnosti KNB in dejavnikov tveganja zanje pri odraslih in metodologija za spremljanje in evalvacijo programov na področju preventive KNB pri odraslih. Izdelana bodo metodološka navodila za zbiranje podatkov.
Pri tej dejavnosti bo močno vključen norveški partner v projektu, Norveški inštitut za javno zdravje, ki ima bogate izkušnje na področju zbiranja podatkov in oblikovanja kazalnikov.

Dejavnost 2A.4: Pilotno testiranje novih modelov

V pilotni študiji bodo preizkušeni in ovrednoteni novi pristopi, orodja, strategije, programi in modeli celovitega preprečevanja in zdravljenja KNB, povezanih z načinom življenja. Preverjeni bodo kazalniki in metodologija za zbiranje podatkov na nacionalni ravni ter spremljanje in vrednotenje preventivnih programov primarnega zdravstvenega varstva.

Dejavnost 2A.5: Evalvacija pilotov in prilagoditev programa

Izkušnje, ki jih bodo izvajalci pilotnih testiranj novih modelov in pristopov pridobili skozi izvajanje pilota, bomo analizirali ter pripravili dopolnitve in nadgradnje oblikovanih modelov novih programov in pristopov. Povratne informacije, potrebne za uvedbe izboljšav, bomo pridobili tudi s pomočjo preverjanja zadovoljstva uporabnikov. Rezultati evalvacije bodo vključeni v končni izdelek, ki bo predstavljal strokovno podlago za nadgraditev preventivnih programov.  

Dejavnost 2A.6: Usklajevanje rezultatov v najširši strokovni javnosti

Projekt je oblikovan tako, da so predstavniki zainteresirane javnosti (tako uporabnikov kot izvajalcev preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov) vključeni v vse faze projekta. Poleg tega je v okviru projekta posebna dejavnost, ki skrbi za posredovanje informacij vsem deležnikom, tudi tistim, ki niso neposredno vključeni v dejavnosti na projektu. Rezultati bodo predstavljeni strokovni javnosti na nacionalnih in mednarodnih srečanjih in konferencah ter objavljeni v strokovnih publikacijah, kar bo poleg neposrednega sprejemanja predlogov omogočilo usklajevanje rezultatov v najširši strokovni javnosti. 

Dejavnost 2B.1: Priprava in implementacija novih tečajev iz javnega zdravja

V okviru projekta bodo razviti in izvedeni programi usposabljanja za zdravstvene delavce na področju celovitega preprečevanja KNB, s poudarkom na zmanjševanju neenakosti v zdravju. Programi usposabljanja bodo razviti za vsa nova področja preventivnega programa. Gradivo za usposabljanje bo oblikovano in uporabljeno že v pilotni izvedbi.