Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Odrasli

 Pilotno izvajanje

V okviru delovnega sklopa 2 - Odrasli bo potekalo sedem pilotnih izvajanj na treh lokacijah. Pilotno preverjanje prenovljenih preventivnih programov, ki bo doprineslo k njihovemu ovrednotenju in optimizaciji, bo potekalo v Zdravstvenem domu (ZD) Sevnica, ZD Vrhnika in ZD Celje.

Supnostni pristop za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v lokalnem okolju

Na podlagi novega koncepta skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju bomo preizkusili delovanje in sodelovanje struktur in deležnikov v lokalnem okolju. Pri skupnostnem pristopu je v ospredju uporabnik programa, zato je tovrsten pristop prilagojen njegovim potrebam. Poudarek je na spretnostih in kompetencah vseh sodelujočih in na spoštovanju avtonomnosti posameznika. Skupnostni pristop omogoča boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči. 

Vključevanje ranljivih skupin z različnimi ovirami v dostopu do zdravstvene službe v zdravstveni sistem in preventivno  obravnavo

Ugotavljali bomo, kako se ranljive skupine z različnimi ovirami v dostopu do zdravstvene službe vključujejo v zdravstveni sistem in kakšna je njihova obravnava. Posebno pozornost bomo namenili identificiranju ranljivih skupin ter vlogi in povezovanju posameznih strokovnjakov, različnih organizacij (nevladne organizacije, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje) in lokalnega okolja pri njihovem vstopu v zdravstveni sistem. Izjemno pomembno je medsektorsko sodelovanje, ki ga predvideva model skupnostnega pristopa, in opolnomočenje sodelujočih za delo z ranljivimi skupinami.

Odpravljanje razlogov za nevključevanje vabljenih na preventivni pregled in nadaljnjo  obravnavo znotraj zdravstvene službe

Preverili bomo razloge za nevključevanje  vabljenih v na preventivni pregled in njihovo obravnavo znotraj zdravstvene službe. Med novimi pristopi bo tudi patronažni obisk oseb, ki se po treh vabljenjih vabilu na preventivni pregled v referenčno ambulanto ali ambulanto družinske medicine še vedno ne odzovejo. Tako bi zagotovili višje motiviranje za udeležbo, v nasprotnem primeru pa bi patronažna služba izvedla preventivni pregled na domu.

Delovanje novonastalega centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu in v lokalnem okolju

Iz obstoječega zdravstvenovzgojnega centra bomo oblikovali center za krepitev zdravja in testirali njegovo delovanje. Center za krepitev zdravja omogoča okrepitev skrbi za javno zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju na lokalni ravni, racionalizacijo in optimizacijo rabe sredstev za promocijo zdravja in preventivo za splošno populacijo ter ogrožene in zbolele za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi na lokalni ravni. V ospredju je zagotavljanje kakovosti kadrov in programov ter izboljšanje zdravstvenih kazalcev in determinant zdravja na lokalni ravni.

Izvajanje novih programov za podporo spremembi življenjskega sloga in opolnomočenje 

V centrih za krepitev zdravja bomo preizkušali obravnavo oseb z dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni  (KNB), ogroženih za KNB in bolnikov s KNB. Izvajali bomo programe nemedikamentozne obravnave in opolnomočenja za krepitev zdravja ter za življenje s kronično boleznijo, predvsem na področju duševnega, telesnega in socialnega zdravja.

Povezovanje, sodelovanje in komunikacijske poti izvajalcev preventivnega programa

Preverjali bomo povezovanje, sodelovanje in komunikacijske poti izvajalcev preventivnega programa, skladno s procesom izvajanja preventivnega programa in potjo bolnika v preventivnem programu.  Podrobneje bomo preverili poti pacienta, proces vključevanja patronažne službe pri obravnavi ranljivih skupin ter poti povezovanja in sodelovanja zdravstvenih strokovnjakov z nevladnimi in drugimi organizacijami ter lokalnim okoljem.

Ustreznost javnozdravstvenih izobraževalnih programov

Ustreznost javnozdravstvenih izobraževalnih programov bomo preverili na naslednjih področjih:
- izobraževanje za razumevanje neenakosti v zdravju, ranljivih skupin in skupnostnega pristopa h krepitvi zdravja in zmanjševanja neenakosti;
- izobraževanje za izvajanje »Programa integrirane preventive KNB in zmanjševanja neenakosti v zdravju«;
- izobraževanje za izvajalce Programa za krepitev zdravja v centrih za krepitev zdravja;
- izobraževanje za patronažne medicinske sestre za izvajanje integrirane preventive KNB na domu;
- interdisciplinarno izobraževanje za tvegano in škodljivo pitje alkohola;
- izobraževanje o presejanju za anksioznost in funkcijsko manjzmožnost ter
- modul razvijanja kulturnih kompetenc - usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo z ranljivimi skupinami.

Dokumenti